Category Archives

Posts in 轉數快FPS category.
【2022網店收款全面睇】FPS真係網店既首選?一文看清邊種收款方法係最好!(内含獨家Payment Gateway終極懶人包以及比拼排行榜)

早前我們就為大家講解了各款網店常見的收款方法,相信你們對各類Payment Gateway 已經有了更多的認知。如果你還沒有看完 各類Payment Gateway大比拼!(上)FPS定信用卡收款好?各類Payment Gateway大比拼!(下)用邊款收款最好?Atome是什麼?的話,我們十分建議你們先去看一下,相信可以一解你們心中的疑惑,看看那一款最符合你的要求。

閱讀全文
【2022網店收款全面睇】各類Payment Gateway大比拼!(上)FPS定信用卡收款好?

網店收款方法包羅萬有,除了以前網店常用的銀行轉賬、信用卡付款,現在更有FPS、Payme、Alipay、Apple Pay 等各式各樣的收款方式。但究竟哪一款是最好、最低成本、最方便的呢?相信這個是不少網店店主的「常見煩惱」。其實,各款Payment Gateway都有不同的優點和缺點,需要視乎你的經營模式而定。適合他的方案,不一定適合你!有見及此,我們決定為大家準備【2022網店收款全面睇】,比較一下各款在香港常見、常用的網店收款方法,一解大家的煩惱!

閱讀全文
轉數快(FPS) 商戶必看懶人包2022 優點缺點、登記方法一覽

【更新於2022年3月17日】下文提及「最新推出的HKT POS x FPS」,你睇左未?

2018 年 9 月 30 日正式開始啟用的 Faster Payment System 轉數快 (亦稱 FPS),是香港管理局推出的支付金融基建,一推出即有 21 間銀行及 10 個儲值支付工具 (SVF) 參與,不但止消費者可以受惠,對於商戶來說,同樣能享受有更安全、有效率又方便的支付服務。

閱讀全文
轉數快(FPS)懶人包!一文睇明點登記、優點及其限制

香港金管局已於2018年9月30日正式推行快速支付系統(可稱「轉數快」或「FPS」),方便市民做小額轉帳,不再需要到銀行或ATM排隊,然後跨行又要等幾天才收到錢了。作為一個將香港推進電子支付新階段的系統到底有何特別之處,對小市民又有甚麼「著數」?我們為你慢慢拆解轉數快的優勢及一些需注意的事項。

閱讀全文